ന്യൂസ് റൂം

 • കേരള ഇ-മാർക്കറ്റ് - വെബ് പോർട്ടൽ - മാതൃഭൂമി വാർത്ത
Click for more information
 • വൈബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്‌ഘാടനം (www.keralaindustry.org & www.kbip.org)
Click for more information

Newspaper Cuttings

2022

 • ഏപ്രിൽ
Click for more information
 • മെയ്
Click for more information
 • ജൂൺ
Click for more information
 • ജൂലൈ
Click for more information
 • ഓഗസ്റ്റ്
Click for more information
 • സെപ്റ്റംബർ
Click for more information
 • ഒക്ടോബർ
Click for more information
 • നവംബർ
Click for more information
 • ഡിസംബർ
Click for more information

2023

 • ജനുവരി
Click for more information
 • ഫെബ്രുവരി
Click for more information
 • മാർച്ച്
Click for more information
 • ഏപ്രിൽ
Click for more information
 • മെയ്
Click for more information
 • ജൂൺ
Click for more information
 • ജൂലൈ
Click for more information
 • ഓഗസ്റ്റ്
Click for more information
 • സെപ്റ്റംബർ
Click for more information
 • ഒക്ടോബർ
Click for more information
 • നവംബർ
Click for more information
 • ഡിസംബർ
Click for more information