ന്യൂസ് റൂം

  • കേരള ഇ-മാർക്കറ്റ് - വെബ് പോർട്ടൽ - മാതൃഭൂമി വാർത്ത
Click for more information
  • വൈബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്‌ഘാടനം (www.keralaindustry.org & www.kbip.org)
Click for more information