വിവരവകാശ നിയമം 2005

വാന്‍ റോയ് എസ്.

ജനറല്‍ മാനേജര്‍, കെബിപ്പ് &
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍


രഞ്‌ജിനി കെ.

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍, കെബിപ്പ് &
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍