വിവരവകാശ നിയമം 2005

സൂരജ് എസ്.

ജനറല്‍ മാനേജര്‍, കെ-ബിപ്പ് &
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍


വാന്‍ റോയ് എസ്.

മാനേജര്‍, കെ-ബിപ്പ് &
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍