ഗവേണിംഗ് ബോഡി

1

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (വ്യവസായ വകുപ്പ്)

ചെയര്‍മാന്‍

2

ഡയറക്ടര്‍ (വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്)

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍

3

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍,
കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി

മെമ്പര്‍

4

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍,
കിന്‍ഫ്ര

മെമ്പര്‍

5

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍,
സിഡ്‌കോ

മെമ്പര്‍

6

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍,
കെ.എഫ്.സി.

മെമ്പര്‍

7

ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍,
കെബിപ്പ്

മെമ്പര്‍

8

കണ്‍വീനര്‍,
സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ ബാങ്കേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി (എസ്. എല്‍.ബി.സി.) - കേരള

മെമ്പര്‍