കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ വ്യവസായ ഉന്നമന പദ്ധതികള്‍

  • സംയുക്ത മാർഗനിർദേശങ്ങൾ (PM FME Scheme - DAY NULM)
Click for more information
  • പി.എം.എഫ്‌.എം.ഇ. പദ്ധതികളുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്)
Click for more information
  • പി.എം.എഫ്‌.എം.ഇ. പദ്ധതികളുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ (മലയാളം)
Click for more information
  • പി.എം.എഫ്‌.എം.ഇ. ലഘുലേഖ 1
Click for more information
  • പി.എം.എഫ്‌.എം.ഇ. ലഘുലേഖ 2
Click for more information
  • സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്‌ - സംസ്ഥാന നോഡല്‍ വകുപ്പ്‌, സംസ്ഥാന നോഡല്‍ ഏജന്‍സി, സംസ്ഥാന നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നിവരുടെ നാമനിര്‍ദ്ദേശം
Click for more information
  • സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്‌ - എസ്‌.എല്‍.എ.സി. & ഡി.എല്‍.സി. യുടെ രൂപീകരണം
Click for more information
  • ന്യൂസ് റൂം
Click for more information